HAR DU SJUKT VATTEN - Stenhårt vatten 2

STENHÅRT VATTEN

Om det hårda vattnet håller låga till måttliga halter av järn och/eller mangan använder man ett avhärdningsfilter med DFX-massa eller den billigare standardavhärningsmassan.

Filter av kabinettyp kan inte användas eftersom de har för litet avstånd mellan filtertoppen och massan. Den fria höjden mellan filtermassan och filtertoppen bör inte understiga 30 cm för att massan skall kunna blandas ordentligt vid returspolning.

Vill man minska behov av service och underhåll bör det dyrare filtret med DFX-massa användas.

En del brunnar har anmärkningsvärda halter av järn och/eller mangan ofta i samband med att vattnet är hårt. Om vattnet inte luktar svavelväte (ruttna ägg )

Finns det i dag moderna avhärdningsmassor som klara att avhärda vattnet , samtidigt som man minskar järn och manganhalter.

Det finns två sorters filtermassor en som höjer pH-värdet något och en som är pH-neutral.

Dessa filter regenereras (laddas) med salttabetter, som inte blandas i det vatten man använder.

El och avloppsanslutning måste finnas på den plats där filtret skall placeras.

Storleken på filtret bestämmes av vattnets hårdhet, vattenförbrukningen och pumpens kapacitet.

Tillbaka till föregående sida

Tillbaka till första sidan

e-post

 KEMoBAKT AB,  LENARP, Mardalsvägen 376, 262 93 ÄNGELHOLM

TEL. 0431-27129 säkrast efter kl.20.00, telefonsvarare dygnet runt!